0,00 
Sądowa 14K, 89-100 
Nakło nad Notecią
+48 667 425 265

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JOY

Sklep internetowy „JOY” prowadzony jest przez „JOY” Ewa Zalewska, prowadzącą działalność gospodarczą pn. „JOY” Ewa Zalewska w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 14K, 89-100 Nakło nad Notecią, posługująca się numerem NIP 558-123-21-62

Kontakt ze sprzedawcą odbywa się poprzez:

 1. adres poczty elektronicznej: e-mail  joysklep@wp.pl, joyzalewska@wp.pl
 2. pod nr telefonu: 667 425 265, 601 205 342
 3. Formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu internetowego.

Niniejszy regulamin zawiera informację m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, form dostawy i płatności, procedurze odstąpienia od umowy oraz postępowaniu reklamacyjnym. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.joysklep.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Ostatnia zmiana regulaminu: 1 października 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.

§1

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego „JOY” oraz zasady jego funkcjonowania.
 2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.joysklep.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca – „JOY” Ewa Zalewska w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 14K, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 558-123-21-62
 5. Produkt – każda dostępna rzecz w sklepie internetowym, która jest przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Umowa sprzedaży – umowa dotycząca sprzedaży produktu, która zawarta jest między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 7. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna pozwalająca na dokonanie zamówienia w sklepie internetowym.
 8. Koszyk – wybrana przez Kupującego lista produktów z oferowanych w sklepie internetowym.
 9. Zamówienia – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, potwierdzające złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty, które po weryfikacji i potwierdzeniu przez Sprzedawcę prowadzi bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 11. Cennik dostaw – dostępny na stronie internetowej www.joysklep.pl w zakładce informacje -> Koszty i terminy dostaw
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę. Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów płatności znajdują się na stronie internetowej www.joysklep.pl w zakładce Informacje ->Płatności
 13. Termin realizacji zamówienia – oznacza termin trwający od czasu zamówienia produktu w sklepie internetowym do momentu dostarczenia go do Kupującego. Niniejszy termin dzieli się na realizację zamówienia wynoszący do 5 dni roboczych oraz termin dostawy obowiązujący w firmie Kurierskiej, który wynosi 1-4 dni. O terminie realizacji Kupujący jest na bieżąco informowany.
 14. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 15. Adres reklamacyjny – „JOY” Ewa Zalewska, prowadzącą działalność gospodarczą pn. „JOY” Ewa Zalewska w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 14K, 89-100 Nakło nad Notecią, posługująca się numerem NIP 558-123-21-62.
 16. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się na stronie internetowej sklepu w zakładce Informacje ->Polityka prywatności
 17. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2

Warunki ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów kosmetycznych i fryzjerskich. Za pośrednictwem Sklepu internetowego www.joysklep.pl, Kupujący może dokonać zakupu produktów widniejących na stronie Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 4. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 5. Umowy w sklepie internetowym pod adresem www.joysklep.pl zawierane są w języku polskim.
 6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 7. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie. Klient zobowiązany jest w szczególności do: niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3

Składanie zamówienia i zawarcie umowy

 1. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” – w przypadku niektórych produktów może zachodzić konieczność wcześniejszego złożenia zapytania o dostępność produktu.
  2. przejść do widoku koszyka,
  3. zapoznać się z zawartością koszyka, wybrać sposób płatności za zamówienie, podać kod rabatowy (jeżeli Kupujący takowy posiada) i kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
  4. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  5. zapoznać się z Regulaminem oraz polityką prywatności i zaakceptować postanowienia tych dokumentów – tylko w sytuacji, jeśli Kupujący rzeczywiście zapoznał się z ich treścią i rzeczywiście akceptuje ich postanowienia; akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  6. dokonać akceptacji wypełnionego formularza zamówienia za pomocą kliknięcia hasła „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie jego weryfikacji i potwierdzenia przez Sprzedawcę, co stanowi dowód zawarcia umowy sprzedaży.
  7. kliknąć w przycisk „Podsumowanie”,
  8. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia. W podsumowaniu zamówienia umieszczona jest informacja o łącznej cenie całego zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany podczas wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt. Jeżeli zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w zamówieniu, należy kliknąć w przycisk „wstecz”; jeżeli wszystko się zgadza, kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia. Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia i zawarcia umowy poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres wskazany przez Kupującego w formularzu, podczas składania zamówienia w sklepie internetowym.
 3. Zamówienie wraz z potwierdzeniem złożonym przez Sprzedawcę zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych. Po stronie Kupującego leży odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

§4

Realizacja zamówienia

 

Jeżeli Kupujący wybrał opcję płatności za pomocą przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, powinien zapłacić za dokonane zamówienie w ciągu 5 dni od złożenia niniejszego zamówienia. Dokonanie płatności jest warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia.

 1. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu produktu do wysyłki na adres wskazany przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 2. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§5

Metody płatności i formy dostawy

 1. Zamówienia dostarczane są do Kupujących za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Termin dostawy produktu do klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni roboczych od zrealizowania zamówienia.
 2. Koszt dostawy zależy od wybranej przez Kupującego metody płatności za zamówienie. Szczegółowe informacje dotyczące kosztów dostawy znajdują się na stronie joysklep.pl’ w zakładce Informacje →Dostawa i płatność
 3. Dostępne metody płatności za zamówienie dostępne są na stronie www.joysklep.pl w zakładce Informacje ->Płatności.
 4. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty i termin dostawy” oraz w podsumowaniu Zamówienia
 5. Jest możliwość odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.
 6. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§6

Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać na adres joysklep@wp.pl, joyzalewska@wp.pl lub kurierem na adres „JOY” Ewa Zalewska w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 14K, 89-100 Nakło nad Notecią. Zwracany w ramach reklamacji towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany. Produkt należy odesłać w kompletnym i nienaruszonym stanie wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym, który jest dostępny do pobrania na stronie www.joysklep.pl w zakładce Informacje ->Zwroty i reklamacje.
 2. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów do Sprzedającego.
 3. Podstawą zarówno do zwrotu jak i do wszczęcia procedury reklamacji jest paragon lub faktura oraz dołączony i poprawnie wypełniony formularz reklamacji/zwrotu. Przesłanie innego formularza bądź niepoprawnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 5. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie ze wskazanym numerem konta w formularzu zwrotu.

§7

Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu, będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Dotyczy to umowy zawartej na odległość. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać drogą elektroniczną na adres email joysklep@wp.pl, joyzalewska@wp.pl lub kurierem na adres „JOY” Ewa Zalewska w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 14K, 89-100 Nakło nad Notecią,
 2. Kupujący przy odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy nie później niż 14 dni kalendarzowych od dna odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek zwrotu Kupującemu wszystkich dokonanych przez niego płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi na podstawie art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w odniesieniu do umów zakupu produktów higieny osobistej, kosmetyków, produktów związanych z ochroną zdrowia, produktów kosmetycznych i higienicznych, gdy ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, po otwarciu opakowania konsument nie może zwrócić rzeczy dostarczonej w zapieczętowanym opakowaniu.

§8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny, jeżeli sprzedany produkt posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia m.in. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Kupujący ma możliwość do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. Kupujący między innymi ma możliwość do:
  • Zwrócenia się do stałego polubownego sporu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej odpowiedzialnych za ochronę konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, znajdują się na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.

§10
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.joysklep.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Regionalny dystrybutor marek Lecher, Elgon, Togethair
© Copyright 2021 - joysklep.pl- All Rights Reserved
Sądowa 14K, 89-100
Nakło nad Notecią
joysklep@wp.pl
+48 667 425 265
Drogi Użytkowniku, w ramach naszej strony stosujemy pliki cookies. Ich celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, w tym również dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies - więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności. Klikając Accept akceptujesz jej zasady. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych „JOY” Ewa Zalewska Dokładamy należytej staranności, aby zapewnić ochronę interesów osób, których dane osobowe przetwarzamy. W szczególności zapewniamy, że przetwarzamy dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej w skrócie  „RODO”, w oznaczonych, zgodnych z prawem celach, o których Państwa informujemy. Dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania i wymagań przepisów. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „JOY” Ewa Zalewska, prowadzącą działalność gospodarczą pn. „JOY” Ewa Zalewska w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 14K, 89-100 Nakło nad Notecią, posługująca się numerem NIP 558-123-21-62   We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: ………………………………………………….. Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie i realizację umów. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA „JOY” Ewa Zalewska przetwarza następujące kategorie danych:
 1. dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu;
 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia na żądanie faktury;
 3. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty handlowej lub marketingowej.
 4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej itp.) będących realizacją naszych, prawnie uzasadnionych interesów.
„JOY” Ewa Zalewska przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), sprzedaży produktów i usług, wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, obsługi roszczeń Klientów z tytułu rękojmi i gwarancji. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA Art. 6 ust. 1 pkt a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie. Wyrażenie zgód jest dobrowolne.  Można wyrazić wszystkie albo niektóre spośród nich; można też nie wyrazić żadnej.  Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Art. 6 ust. 1 pkt b RODO - wykonanie umowy, W przypadku podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy; Art. 6 ust. 1 pkt c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze, np. wystawienie faktury; Art. 6 ust. 1 pkt f RODO - (prawnie uzasadnione interesy Administratora) Dane przetwarzane w przypadku m.in. marketingu bezpośredniego, przetwarzanych danych kontaktowych, dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania ustalony w oparciu o następujące kryteria:
 1. przepisy prawa, które obligują do przechowywania danych przez określny czas;
 2. okres świadczenia usługi;
 3. do odwołania zgody;
 4. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, jeżeli jest konieczność dysponowania danymi.
Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. ODBIORCY DANYCH PRZETWARZANYCH Odbiorcami danych mogą być:
 1. przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora;
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi finansowe, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe, konsultacyjne, audytowe, operatorzy płatności,
 3. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 4. agencje reklamowe i inne podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży produktów;
 5. organy podatkowe.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania danych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych;
 5. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 6. wycofania udzielonej zgody;
 7. oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.
Prawo złożenia sprzeciwu może zostać wniesione, gdy dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów w tym profilowania (podst. prawna przetwarzania Art. 6 ust.1 pkt f). Zgłoszenie sprzeciwu wymaga uzasadnienia wskazującego na szczególną sytuację, z uwagi, na którą dane osobowe nie powinny być przetwarzane. Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego w tym profilowania, nie wymaga uzasadnienia i jest wiążący dla Administratora. Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres  . „JOY” Ewa Zalewska w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 14K, 89-100 Nakło nad Notecią lub elektronicznej na adres: ……………………………………………………. Administrator, w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji, udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem.  Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostanie powiadomiona osoba składająca dyspozycję. W celu realizacji żądania, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem. ŻRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. bezpośrednio od Państwa;
 2. od podmiotu, który zawarł umowę; . „JOY” Ewa Zalewska w Nakle nad Notecią,
który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
 1. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych, podobnych źródeł.
W przypadku udostępnienia nam danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób, w tym np. gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do kontaktów z nami w ramach współpracy, prosimy o poinformowanie tych osób:
 1. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych do nas;
 2. o tym, kto jest Administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, dostępnych również pod adresem www. www.joysklep.pl /polityka-prywatności/;
 3. o tym, że są Państwo źródłem, od którego pozyskaliśmy dane.
DOKUMENTY APLIKACYJNE CV Zgłoszenie aplikacyjne Kandydata powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)).   PLIKI COOKIES   Podczas przeglądania stron internetowych www.joysklep.pl wykorzystywane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w związku z korzystaniem ze Sklepu. Cookie zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swój czas istnienia, wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową oraz inne dane potrzebne. Cookies zapamiętując preferencje Klienta, umożliwia odpowiednie dopasowanie treści czy reklam skierowanych do Klienta. Pliki cookies mogą być wykorzystywane są w następujących celach:
 • dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. wyświetlenia strony internetowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb Klienta;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie konfiguracji Sklepu
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób zindywidualizowany i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Klientowi tej samej reklamy.
 
 • Podczas korzystania ze Sklepu w urządzeniu końcowym klienta mogą być zapisywane cookies naszych partnerów; korzystamy z oprogramowania analitycznego Google Inc z siedzibą w USA i Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Irleand z siedzibą w Irlandii, zamieszczającego w urządzeniu końcowym Klienta kody umożliwiające zbieranie danych analitycznych. O zasadach wykorzystywania przez naszych partnerów plików cookies lub innych podobnych technologii, a także o stosowanych mechanizmach opt-out (wycofania zgody), można przeczytać w ich politykach prywatności, do których linki zamieszam poniżej: https://www.facebook.com/policies https://policies.google.com/
Na stronie www.W Sklepie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 • Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie można je podzielić na następujące rodzaje:
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych
 • Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies lub http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 • Informacje te są również dostępne w zakładce „pomoc” w danej przeglądarce.
 • Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zapisywanie w niej przez Administratora plików cookies i podobnych oraz odczytywanie informacji z takich plików.
Save settings
Cookies settings
homeenvelopephone-handsetphonemap-markermenu-circlecross-circle
0